Hàm nào sau đây sẽ không xảy ra lỗi khi không truyền tham số cho nó?

Hàm nào sau đây sẽ không xảy ra lỗi khi không truyền tham số cho nó?

A. min()

B. divmod()

C. all()

D. float()

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: