Hàm nào sau đây là hàm tích hợp sẵn trong Python

Hàm nào sau đây là hàm tích hợp sẵn trong Python

A. seed()

B. sqrt()

C. factorial()

D. print()

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: