Hàm nào sau đây không gây ra lỗi?

Hàm nào sau đây không gây ra lỗi?

A. ord()

B. ord(‘ ‘)

C. ord(“)

D. ord(“”)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: