Hàm nào sau đây không chấp nhận iterable làm tham số?

Hàm nào sau đây không chấp nhận iterable làm tham số?

A. enumerate()

B. all()

C. chr()

D. max()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: