Hàm nào sau đây được dùng để xác định loại của đối tượng object trong PHP

Hàm nào sau đây được dùng để xác định loại của đối tượng object trong PHP

A. obj_type()

B. type()

C. is_a()

D. is_obj()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: