Hàm nào sau đây dùng để lấy 1 hoặc nhiều giá trị ngẫu nhiên từ mảng php?

Hàm nào sau đây dùng để lấy 1 hoặc nhiều giá trị ngẫu nhiên từ mảng php?

A. array_rand()

B. array_random()

C. Random_array()

D. Rand_array()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: