Hàm nào sau đây chỉ chấp nhận số nguyên làm tham số?

Hàm nào sau đây chỉ chấp nhận số nguyên làm tham số?

A. ord()

B. min()

C. chr()

D. any()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: