Hàm nào dưới đây dùng để ghi 1 xâu kí tự vào tệp

Hàm nào dưới đây dùng để ghi 1 xâu kí tự vào tệp

A. putch();

B. fputc();

C. fputs();

D. puts();

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: