Hàm nào dưới đây chỉ dùng để nhập dữ liệu từ tệp:

Hàm nào dưới đây chỉ dùng để nhập dữ liệu từ tệp:

A. getc()

B. scanf();

C. getch();

D. fscanf();

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: