Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi 1 xâu kí tự vào tệp:

Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi 1 xâu kí tự vào tệp:

A. putch();

B. puts();

C. fputc();

D. fputs();

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: