Hàm nào dưới đây chỉ dùng để chuyển con trỏ về vị trí đầu tệp:

Hàm nào dưới đây chỉ dùng để chuyển con trỏ về vị trí đầu tệp:

A. fseek();

B. rewind();

C. ftell();

D. seek();

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: