Hàm nào dùng để lấy thời gian hiện tại trong MySQL

Hàm nào dùng để lấy thời gian hiện tại trong MySQL

A. getTime() 

B. currentTime()

C. NOW()

D. thoigian()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: