Hàm nào đọc kí tự từ bàn phím ngay sau khi gõ, không chờ nhấn Enter. Các kí tự có hiện ra màn hình

Hàm nào đọc kí tự từ bàn phím ngay sau khi gõ, không chờ nhấn Enter. Các kí tự có hiện ra màn hình

A. scanf();

B. getchar();

C. getch();

D. getche();

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: