Hàm nào để ngưng script php chạy tiếp?

Hàm nào để ngưng script php chạy tiếp?

A. break()

B. quit()

C. die()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: