Hàm nào để in biến, chuỗi, số… ra ngoài trình duyệt trong php?

Hàm nào để in biến, chuỗi, số… ra ngoài trình duyệt trong php?

A. echo();

B. printf

C. “”

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: