Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi một kí tự vào tệp:

Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi một kí tự vào tệp:

A. putch();

B. puts();

C. fputs();

D. fputc();

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi một khối dữ liệu vào file:

Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi một khối dữ liệu vào file:

A. fgets();

B. fputs();

C. fwrite();

D. fread();

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: