Hàm nào có thể thay đổi kích thước của tệp đang mở:

Hàm nào có thể thay đổi kích thước của tệp đang mở:

A. double chsize(int handle, long size);

B. long chsize(int handle, long size);

C. int chsize(int handle, long size);

D. Tất cả các đáp án trên.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: