Hàm gotoxy(int x, int y) là hàm:

Hàm gotoxy(int x, int y) là hàm:

A. Đặt con trỏ tại dòng x, cột y

B. Đặt con trỏ tại cột x, dòng y

C. Lưu dữ tọa độ của con trỏ màn hình cột x, dòng y

D. Lưu dữ tọa độ của con trỏ màn hình dòng x, cột y

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: