Hàm getpixel(int x, int y) dùng để  làm gì:

Hàm getpixel(int x, int y) dùng để  làm gì:

A. Vẽ một điểm tại tọa độ (x,y);

B. Lấy giá trị màu của điểm tại tọa độ (x,y);

C. Vẽ một điểm tại vị trí con trỏ.

D. Cả 3 phương án đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: