Hàm duy nhất mà tất cả các chương trình C phải chứa là gì?

Hàm duy nhất mà tất cả các chương trình C phải chứa là gì?

A. start()

B. system()

C. main()

D. program()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: