Hàm được khai báo ở đâu?

Hàm được khai báo ở đâu?

A. Module

B. Class

C. Trong một hàm khác

D. Tất cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: