Hàm dùng để cấp phát bộ nhớ động cho kiểu nhớ động do lập trình viên tự định nghĩa như (union, struct):

Hàm dùng để cấp phát bộ nhớ động cho kiểu nhớ động do lập trình viên tự định nghĩa như (union, struct):

A. calloc();

B. malloc();

C. realloc();

D. Cả 3 đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: