Hàm divmod(a,b) trong đó ‘a’ và ‘b’ là những số nguyên được diễn giải là:

Hàm divmod(a,b) trong đó ‘a’ và ‘b’ là những số nguyên được diễn giải là:

A. (a%b, a//b)

B. (a//b, a%b)

C. (a//b, a*b)

D. (a/b, a%b)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: