Hàm clrscr() là hàm gì?

Hàm clrscr() là hàm gì?

A. Là hàm xóa toàn bộ màn hình, sau khi xóa, con trỏ sẽ ở bên trái màn hình

B. Dùng để xóa sạch bộ nhớ đệm bàn phím

C. Là hàm xóa kí tự nằm bên trái con trỏ

D. Là hàm xóa kí tự nằm bên phải con trỏ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: