Hàm closegraph() dùng để làm gì:

Hàm closegraph() dùng để làm gì:

A. Sẽ giải phóng hết các vùng nhớ giành cho đồ họa.

B. Dùng để dừng màn hình

C. Dùng để xóa màn hình.

D. Cả 3 phương án trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: