Hàm alert() dùng để làm gì?

 Hàm alert() dùng để làm gì?

A. Dùng để hiện một thông điệp 

B. Dùng để hiện một thông báo nhập

C. Dùng để chuyển đổi số sang chữ

D. Tất cả các dạng trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Hàm alert() dùng để làm gì?

Hàm alert() dùng để làm gì?

A. Dùng để hiện một thông.

B. Dùng để hiện một thông báo nhập

C. Dùng để chuyển đổi số sang chữ

D. Tất cả các dạng trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Hàm alert() dùng để làm gì?

Hàm alert() dùng để làm gì?

A. Dùng để hiện một thông.

B. Dùng để hiện một thông báo nhập

C. Dùng để chuyển đổi số sang chữ

D. Tất cả các dạng trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: