Hai kiểu máy tính khác nhau có thể truyền thông nếu?

Hai kiểu máy tính khác nhau có thể truyền thông nếu?

A. Chúng cài đặt cùng hệ điều hành mạng 

B. Chúng tuân thủ theo mô hình OSI

C. Chúng cùng dùng giao thức TCP/IP

D. Chúng có phần cứng giống nhau

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: