Hướng tiếp cận nào để những phân tích tác vụ của người dùng trong thiết kế giao diện người dùng:

Hướng tiếp cận nào để những phân tích tác vụ của người dùng trong thiết kế giao diện người dùng:

A. Người dùng cho biết những ưa thích qua bản câu hỏi

B. Dựa vào ý kiến của những lập trình viên có kinh nghiệm

C. Nghiên cứu những hệ thống tự động liên quan

D. Quan sát thao tác ngƣời dùng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: