Hệ thống tổ hợp tài khoản ké toán áp dụng cho kế toán thu – chi NSNN và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước gồm bao nhiêu phân đoạn mã?

Hệ thống tổ hợp tài khoản ké toán áp dụng cho kế toán thu – chi NSNN và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước gồm bao nhiêu phân đoạn mã?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng