H1 là thẻ tag header nhỏ nhất

H1 là thẻ tag header nhỏ nhất

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: