Gói nào trong java chứa lớp Scanner dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím?

Gói nào trong java chứa lớp Scanner dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím?

A.  java.net  

B. java.io           

C. java.util    

D. java.awt 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

 Đáp án đúng là:  “java.util ”

Vì: Theo cấu trúc của gói java.util

Tags: