…. Giới thiệu từ khóa “instanceof” ? Điền vào dấu …

…. Giới thiệu từ khóa “instanceof” ? Điền vào dấu …

A. PHP 4

B. PHP 5

C. PHP 5.3

D. PHP 6

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: