Giao thức X25 PLP định nghĩa liên kết PVC là:

Giao thức X25 PLP định nghĩa liên kết PVC là:

A. Liên kết ảo tạm thời, được thiết lập và xoá bỏ bởi các thủ tục của X25 PLP

B. Liên kết ảo được thiết lập vĩnh viễn không cần các thủ tục của X25 PLP

C. Liên kết ảo tạm thời, không cần các thủ tục của X25 PLP 

D. Liên kết ảo vĩnh viễn, không bị tác động bởi các thủ tục của X25 PLP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: