Giao thức X25 PLP định nghĩa giao diện tầng mạng giữa:

Giao thức X25 PLP định nghĩa giao diện tầng mạng giữa:

A. DTE/DTE

B. DTE/DCE

C. DCE/DCE

D. DTE/DTE và DTE/DCE 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: