Giao thức TCP làm việc ởtầng nào của mô hình OSI?

Giao thức TCP làm việc ởtầng nào của mô hình OSI?

A. Application

B. Transport

C. Network

D. DataLink

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: