Giao thức TCP là giao thức:

Giao thức TCP là giao thức:

A. Trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của mạng

B. Không liên kết

C. Đảm bảo độ tin cậy cao

D. Mã hoá và nén dữ liệu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: