Giao thức TCP có thể xử lý?

Giao thức TCP có thể xử lý?

A. Gói tin bị mất

B. Các gói tin bị trùng lặp

C. Các gói tin không theo thứ tự

D. Tất cả các phương án trênb

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: