Giao thức RIP được triển khai tại?

Giao thức RIP được triển khai tại?

A. Máy tính đầu cuối

B. Router

C. Hub

D. Switch

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: