Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số:

Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số:

A. 110

B. 23

C. 25

D. 53

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: