Giao thức nào truyền các thông báo điều khiển trong liên mạng:

Giao thức nào truyền các thông báo điều khiển trong liên mạng:

A. ICMP

B. ARP

C. RIP

D. RARP 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Giao thức nào truyền các thông báo điều khiển trong liên mạng:

Giao thức nào truyền các thông báo điều khiển trong liên mạng:

A. ICMP

B. ARP

C. RIP

D. RARP

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: