Giao thức nào trong số các giao thức sau thuộc tầng mạng?

Giao thức nào trong số các giao thức sau thuộc tầng mạng?

A. TCP

B. Telnet

C. FTP

D. IP 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: