Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng LAN?

Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng LAN?

A. TCP/IP

B. IPX/SPX

C. NetBEUI

D. Tất cả

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng WAN?

Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng WAN?

A. TCP/IP

B. NetBEUI

C. DLC

D. Tất cả phương án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: