Giao thức nào trong các giao thức sau có thể được sử dụng dùng trong mô hình mạng LAN?

Giao thức nào trong các giao thức sau có thể được sử dụng dùng trong mô hình mạng LAN?

A. TCP/IP

B. IPX/SPX

C. NetBEUI

D. Tất cả phương án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: