Giao thức nào thuộc tầng Application:

Giao thức nào thuộc tầng Application:

A. IP

B. HTTP

C. NFS

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Giao thức nào thuộc tầng Application?

Giao thức nào thuộc tầng Application?

A. IP

B. HTTP

C. NFS

D. TCP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: