Giao thức nào thực hiện truyền các thông báo điều khiển giữa các gateway hoặc trạm của liên mạng?

Giao thức nào thực hiện truyền các thông báo điều khiển giữa các gateway hoặc trạm của liên mạng?

A. ARP

B. ICMP

C. RARP

D. TCP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: