Giao thức nào sử dụng địa chỉ IP là 224.0.0.5 và 224.0.0.6 cho truyền thông multicast?

Giao thức nào sử dụng địa chỉ IP là 224.0.0.5 và 224.0.0.6 cho truyền thông multicast?

A. PIM.

B. OSPF.

C. EIGRP.

D. Không phải các ý trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: