Giao thức nào sau đây thuộc tầng Internet:

Giao thức nào sau đây thuộc tầng Internet:

A. ARP và RIP

B. RARP và ICMP

C. UDP và ICMP

D. TCP và IP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: