Giao thức nào hoạt động theo kiểu “không có kết nối”:

Giao thức nào hoạt động theo kiểu “không có kết nối”:

A. TCP

B. TCP, UDP

C. TCP, IP

D. UDP, IP

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: