Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?

Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?

A. TCP

B. UDP

C. ARP

D. RARP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: