Giao thức nào được router hay máy tính sử dụng để thông báo cho các máy tính khác về tình trạng lỗi?

Giao thức nào được router hay máy tính sử dụng để thông báo cho các máy tính khác về tình trạng lỗi?

A. TCP

B. UDP

C. IP

D. ICMP

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: